Cultuur, sport en vrije tijd

Home / Cultuur, sport en vrije tijd

Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, vrije tijd en sport wil SAMEN de samenwerking tussen deze beleidsdomeinen versterken. Versterking van de sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en genieten staan centraal.

Cultuur is een vorm van persoonlijke ontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling. Cultuur is wat ons verbindt, zorgt voor reflectie, ontspanning, onthaasting. Een sterk lokaal cultuurbeleid biedt kansen aan initiatieven die van onderuit groeien en zorgt ervoor dat het aanwezige potentieel kan groeien. We hechten zowel belang aan creatievelingen als professionele kunstenaars en cultuurinstellingen, aan wijk- en buurtinitiatieven net zoals aan erfgoedzorg en sociaal-artistiek werk. We treden daarnaast op als speler in het lokale culturele veld en waarborgen de diversiteit die de cultuursector eigen is. We zoeken naar ruimte voor het aanbod dat individuen of particuliere organisaties zelf niet invullen.

SAMEN gaat voor cultuurbeleving die verbindt. Diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit staan voorop. Lokaal cultuurbeleid is maatwerk. Het moet uitgaan van de noden in de lokale gemeenschap.

Alle soorten cultuur zijn belangrijk. Van hoge over populaire tot alledaagse vormen. Van ingebed in wijken tot binnen de muren van de cultuurhuizen. Klassieke en nieuwe, experimentele vormen: ze verdienen allemaal een plek binnen het lokaal cultuurbeleid.

De bevolkingssamenstelling verandert. Dat slaat op de toenemende etnisch-culturele diversiteit, maar ook op vergrijzing, de wijzigende gezinsvormen (meer alleenstaanden, nieuw samengestelde gezinnen). Het cultuurbeleid moet open staan voor de veranderende realiteit en de verbreding van cultuurproductie en -aanbod, voor nieuwe vormen van verenigingsleven.

 

Cultuur en vrije tijd

 

Iedereen heeft recht op cultuur

Ninove heeft de voorbije jaren hard ingezet op cultuur en heeft een rijk verenigingsleven. Er is ook aandacht gekomen voor cultuur in de deelgemeenten. Dit moet zo worden verdergezet.

Vaak blijven mensen met allochtone achtergrond afwezig in het cultuurgebeuren, wat hun integratie niet tegemoetkomt. De stap om een culturele activiteit bij te wonen blijkt moeilijk. We zetten in op een grotere bekendheid van het aanbod van cultuur bij kansarmen en mensen met een diverse achtergrond. Via de deelname van kinderen aan culturele activiteiten, zullen kansarmen of ouders met een allochtone achtergrond bv. wel de stap zetten naar een culturele activiteit. Ouders zullen zeker naar het resultaat van de inspanningen van de kinderen komen kijken na het danskamp of willen de sportprestaties van de kinderen zien.

Ook gemengde activiteiten (zoals Ninomundo dat samenvalt met de Sinksenkermis) kunnen gemeenschappen bijeenbrengen. Een kevertreffen bv gaat voorbij aan vele mensen van vreemde herkomst maar we kunnen dit combineren met een ander evenement in de stad die hen wel kan buiten doen komen.

Initiatieven zoals De Donderdagen dienen meer bekendheid te krijgen bij de allochtone medeburgers want het is zeer divers, kindvriendelijk en multicultureel van insteek.

Elke dienst ( bib, cc, dienst cultuur) moet vanuit zijn deskundigheid een borrelpot zijn voor ontwikkeling, creatie, participatie,… We moeten zoeken naar verbinding met andere sectoren: jeugdwerk, onderwijs, lokale economie, de privésector.

Samen blijft ijveren voor een uitgebreid cultureel en vrijetijdsaanbod om onze stad aantrekkelijk te maken met bijkomend veel aandacht voor erfgoed en amateurkunsten.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in elitaire en populaire vormen van cultuur. Het is aan de burger om keuzes te maken en alle vormen van cultuuraanbod zijn evenwaardig. We vinden dat iedereen de kans moet krijgen om deel te nemen aan cultuur. Daarom pleiten we voor een divers en breed aanbod, dat voldoende verspreid is over de deelgemeenten.

 

 

Bibliotheek als woonkamer van de stad met ruimte voor collectie en connectie

De doelstellingen van de bibliotheek

De bib is veel meer dan een huis waar boeken geraadpleegd of ontleend kunnen worden, het is een publieke ontmoetingsplaats waar we iedereen van baby tot oudere willen betrekken. De bibliotheek speelt een centrale rol om de toegankelijkheid tot informatie en kennis voor iedereen te waarborgen. Het is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning.

De bibliotheek van morgen hanteert, stimuleert en benut de lokale gemeenschap zelf als een bron van informatie en expertise, van verhalen en van talent. Het nut en de noodzaak van de bibliotheek bewijst zich omdat het verenigingen en mensen helpt te ontplooien, te ontspannen , te ontwikkelen.

De bib is een buitenschoolse leerplek voor anderstaligen ( samen lezen, voorlezen, …)

We gaan voor een optimalisatie van het streekgericht bibliotheekwerk ( samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten ) om de complexiteit van het bibliotheekwerk en de groeiende digitalisering te kunnen opvangen

Dringend nood aan investeren in inrichting

De bib is voor veel mensen een fijne plek om te komen. Het is het digitaal venster op de wereld. Hier kunnen bruggen gebouwd worden tussen generaties en culturen. Er moet oog zijn voor deskundig opgebouwde en geactualiseerde informatie, documentatie en artistieke creatie. Er heerst een zekere spanning tussen de ontmoetingsfunctie die de bibliotheek heeft en de nood om in de bib een oase van rust aan te treffen. De inrichting moet aan de twee eisen tegemoet komen

De binnenhuisinrichting van de bib is ruim twintig jaar oud en gedateerd. Er zijn dringend investeringen nodig om van de bibliotheek opnieuw een aantrekkelijk gebouw te maken. We willen een doordachte binnenhuisinrichting. Dat de bibliotheek een ‘huis’ is voor informatie, cultuur en ontmoeting vertaalt zich onder meer in de inrichting. Het moet er tot in de puntjes verzorgd zijn, het moet een plek zijn waarin iedereen zich herkent en waar mensen toe aangetrokken worden om er te komen.

De uitbreiding van de taken van de bibliotheek betekent dat we anders moeten omgaan met de aangeboden collectie, het menselijk kapitaal en de plek op zich. We bieden hoog kwalitatieve dienstverlening aan en klantenservice staat centraal. De bibliotheekmedewerker hoort niet thuis achter een balie. Ze lopen rond en zijn aanspreekbaar. Een goed onthaal en attitude/deskundigheid van de medewerkers zijn dus uitermate belangrijk. Daarom moeten bib-medewerkers ook bereid zijn zich levenslang bij te scholen om mee te zijn met alle ontwikkelingen.

De bibliotheek komt los van zijn gebouw en gaat op locatie. We ijveren daarbij voor een uitbouw van de bib aan huis, de bib op locatie (zoals onze scholen en rusthuizen).

Cultureel centrum De Plomblom

Nagenoeg zonder drempels speelt het een actieve, opbouwende rol in onze stad. Het CC mag niet ervaren worden als een eiland maar moet een haven zijn waar mensen samenkomen als toeschouwer of als speler. Het speelt in op vragen en behoeften van de diverse bevolkingsgroepen.

Er is in de programma aandacht voor ontspanning, cohesie en cultuureducatie.

Het CC heeft een brede werking waarbij ze onderdak bieden aan uiteenlopende activiteiten van lokale en regionale gebruikers. Lokale gebruikers moeten voldoende speeltijd hebben in het CC, of andere zalen zoals de academie voor muziek, woord en dans en in de buurthuizen.  Deze receptieve werking blijft voor ons  een belangrijk onderdeel van de invulling omdat net deze activiteiten voor de band met de lokale gemeenschap zorgen. Ze verbreden het bereik en staan borg voor een ‘sociale’ mix.

Creëren van meer flexibiliteit in de programmatie: Aanbieden van wit-ruimte: reserveren van plaats, geld en tijd om ideeën te laten garen, om op het moment zelf nog iets te kunnen boeken, om spontaan creativiteit te genereren. Daarmee willen we de interactie vergroten tussen het CC en de (initiatieven) van de lokale gemeenschap.

 

 

De cultuurdienst

De cultuurdienst levert kwalitatieve ondersteuning aan het socioculturele middenveld door subsidieverstrekking en infrastructuur-verhuur. Ze houden de vinger aan de pols en signaleren waar verbeterpunten of vernieuwingen wenselijk zijn. Geeft een stem aan wie met cultuur bezig is.

De dienst wordt door stadsdiensten en burgers gezien als aantrekkelijke partner om mee samen te werken omwille van zijn culturele en creatieve deskundigheid zowel voor individuen, als voor verenigingen en stadsdiensten.

De medewerkers weten wat er in onze stad en zijn dorpen leeft. Ze programmeren innovatief, hebben aandacht voor specifieke kunstnoden maar kunnen ook een aantrekkelijk aanbod bieden voor het ruime publiek. Zij brengen letterlijk cultuurbeleving naar buiten en maken hiermee onze stad en zijn dorpen een stuk aantrekkelijker. Projecten als de Donderdagen, KRASJ, de spiegeltent, de balbus in de dorpen, … zijn hier maar een paar voorbeelden van.

De dienst is een borrelpot voor creatie, participatie, zowel individueel als collectief. Dat betekent dat er steeds ruimte is, ook budgettair, voor vernieuwende projecten.

Samen zorgt ervoor dat burgers elkaar ontmoeten. Daarom ondersteunen we en stimuleren we initiatieven (van onderuit) in buurten,  wijken en dorpen. Er wordt sterk ingezet op het evenementenloket. Deze medewerker(s) helpt burgers die een evenement willen organiseren op de goeie weg in de veelheid aan informatie, verplichtingen en praktische beslommeringen die met zo’n organisatie gepaard gaan.

Koken kost geld

Cultuur draagt bij aan ons welzijn, voedt de maatschappelijke discussie, versterkt de solidariteit tussen burgers en maakt onze stad en zijn dorpen (economisch) aantrekkelijk. Daarom moeten we voldoende financiële middelen voorzien om naast een dagelijkse werking ook kunnen in te spelen op allerhande projecten die door burgers, stadsdiensten, … worden aangebracht. Middelen voor cultuur moeten vooral gezien worden als een investering en niet als een kost.

Buurthuizen

De buurthuizen, de voormalige Sint-Theresiakerk, de Liberale Kring moeten optimaal ingericht worden zodat ze voldoen aan de noden van de bezoekers en gebruikers. Er moet voldoende budget zijn om een goed en regelmatig onderhoud te voorzien.

 

 

Carnaval, kermissen, evenementen, wijk-en dorpsfeesten

De stadskermissen, de wijk- en buurtfeesten hebben een grote sociale betekenis. Ze versterken de sociale samenhang en bevestigen de eigenheid van buurten. Plaatselijke initiatiefnemers verdienen ondersteuning door een wijkgericht beleid te voeren. Het evenementenloket van de dienst cultuur is hun partner bij uitstek.

Carnaval is ons grootste volksfeest. Wij willen de grote troeven van carnaval met name laagdrempelig, maatschappelijke betrokkenheid, rebelsheid en toeristische trekpleister ten volle uitspelen.

We kiezen resoluut voor duurzaam feesten. Dit betekent dat aandacht voor een minimale ecologische voetafdruk, de (voedsel)veiligheid, en het beperken van geluids-en afvalhinder.

Samen wil in overleg met de carnavalsgroepen werk maken van het huisvestingsprobleem dat er is bij veel groepen, hetzij door een huursubsidie of door het ter beschikking stellen van een carnavalshal

De financiële en logistieke ondersteuning vanuit de stad blijft behouden en wordt geoptimaliseerd waar nodig.

Er wordt een duidelijk kader gecreëerd omtrent geluidsnormen en beheersing van de buuurtoverlast voor organisatoren zodat hun activiteiten niet als extreem hinderend door de buurt worden ervaren.

 • We ijveren voor een optimale geografische spreiding van infrastructuur op maat van de buurt of deelgemeente. De verschillende buurthuizen of parochiezalen worden met Samen sterker ingezet voor een cultureel aanbod, zodat deze huizen ook echte ontmoetingscentra worden. Die buurthuizen moeten op eenvoudige wijze gereserveerd kunnen worden aan duidelijke eenvormige tarieven.
 • We maken in samenspraak met buurtbewoners werk van tijdelijke herbestemmingen van grote leegstaande panden met het oog op een socio-culturele of sportieve invulling.
 • We zorgen voor een aanbod aan betaalbare tentoonstellingsfaciliteiten centraal in onze stad, maar even goed in de buurthuizen of parochiezalen voor zowel jonge beeldende kunstenaars als gevestigde waarden in onze stad.
 • We hebben grote aandacht voor bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongeren, mensen met een andere culturele achtergrond, senioren en jonge gezinnen met kinderen. We ondersteunen duidelijk culturele projecten die de cohesie tussen de generaties versterken.
 • We breiden het systeem van de Uitpas uit en zorgen in overleg met de vele verenigingen voor een optimale verspreiding van de Uitpas bij alle Ninovieters. Voor de verenigingen willen we de administratieve last hierover beperken. Voor de gebruikers willen we dat het eenvoudiger wordt om een Uitpas aan kansentarief aan te vragen.
 • Samen wil in overleg met de carnavalsverenigingen werk maken van het huisvestingsprobleem voor veel groepen., hetzij door een huursubsidie of het uitbouwen van een centrale werkhal. In het laatste geval pleiten we voor een definitieve oplossing en geen loods achter hoek of kant, maar een permanente vergunde hal, die ingericht wordt conform de huidige energetische en andere bouwkundige normen.
 • We vragen geen staangeld meer voor de kersmissen. We zijn voor de kermissen, ze brengen mensen samen en we moeten dit dus niet belasten.

 

 

Erfgoed: het verleden een toekomst geven

Erfgoed: dat zijn onze collecties, archieven, monumentale gebouwen, historische landschappen, archeologische vondsten en de verhalen en tradities die we doorgeven. Erfgoed is een cadeau uit het verleden dat waarde toevoegt aan ons dagelijks leven. Het heeft een maatschappelijke en economische waarde, het is een magneet voor toerisme en recreatie. Erfgoed betekent identiteit: het houdt onze culturen en ons verleden levend.

Doelstellingen

De waarde van het bouwkundig erfgoed is een belangrijke factor in de verder ontwikkeling van onze stad en dorpen. Daarom pleiten we voor heldere richtlijnen en voorwaarden bij renovatie en herbestemming van historisch waardevolle panden. Samen wil niet alleen de officieel beschermde, maar ook onze mooie/merkwaardige gebouwen en landschappen beschermen.

Erfgoed levert unieke locaties. We stellen daarom als stad een kansenkaart op voor mogelijke herbestemming van boerderijen, industriële complexen en waardevolle huizen. We herbestemmen, in samenwerking met kerkbestuur, erfgoedraad en experten, waar nodig onze kerkelijk erfgoed. Hierbij vragen wij bij de herbestemming niet alleen aandacht voor de schoonheid maar ook aandacht voor de verbindende kracht en de stilte die deze kerkgebouwen uitstralen.

Samen is voorstander van een goede city-marketing maar we betrekken hierbij cultuurhistorici. We verhogen de beleefbaarheid van onze stad en zijn dorpen door onze mooie gebouwen (abdijkerk) maximaal open te stellen, door ons archief zo goed mogelijk (digitaal) te ontsluiten, door onze archeologische sites (abdijsite, burchtsite, …) zichtbaar te maken en daarbij in te zetten op digitalisering.

Bij werken aan sites (Moeremanssite, afbraak gebouw Watté, …), kernen, gebouwen (Liberale kring, textielfabriek…) met een erfgoedkundige waarde wordt steevast gekozen voor architecten die prijs én maximaal behoud van erfgoedkundige aspecten weten te combineren. We werken hier dus bij voorkeur met gespecialiseerde architectenbureaus.

De abdijsite wordt na jaren getalm eindelijk aangepakt. Het kan niet dat het mooiste erfgoedplein van Ninove al jarenlang staat te verkommeren. De aanleg van het nieuwe kerkplein aan de spoorwegzijde van de abdijkerk biedt de gelegenheid om de gehele site aan te pakken en dit tot het visitekaartje van onze stad te maken.

Onze dorpslandschappen en monumenten (de molens) worden maximaal beschermd en behouden. Zij zijn het middel bij uitstek om het plattelandstoerisme in Ninove te laten groeien en bloeien.

We blijven verder werken aan een groeiende zichtbaarheid van het cultureel erfgoed in het culturele leven en in het cultuurbeleid. We hebben ruime aandacht voor ons immaterieel erfgoed waarbij we gaan voor behoud, beheer en toegankelijk maken van onze tradities en cultuur, onze dialecten en dialect straatnaamborden

De aandacht voor erfgoed moet blijvend en duurzaam zijn. Daarom pleiten we ervoor dat erfgoed meer aandacht krijgt in alle beleidsdomeinen (vrije tijd, ruimtelijke ordening, openbare werken, patrimonium, onderwijs…). We stimuleren erfgoededucatie bij de scholieren (bezoek aan de molens, de abdijsite, …). We pleiten voor een ruimte waar geschonken Ninoofs erfgoed wordt bewaard in de vorm van een goed uitgebouwd archief.

Erfgoeddag blijven we ondersteunen zowel financieel als logistiek. Deze dag wordt als zeer wervend en verbindend gezien.

We waarderen en ondersteunen vrijwilligers die met erfgoed bezig zijn en zorgen ervoor dat ze dankzij de steun van professionele medewerkers en mogelijkheden tot vorming een zo goed mogelijke bijdrage kunnen leveren.

We erkennen de kracht van projectvereniging Erfgoedcel Denderland. We voorzien de nodige financiële middelen om blijvend deel uit te maken van dit regionaal samenwerkingsinitiatief. Waar mogelijk optimaliseren we deze werking en we bepleiten er ruime aandacht voor het Ninoofs erfgoed.

De waarde van het bouwkundig erfgoed blijft een niet te verwaarlozen factor  in de verdere ontwikkeling van de onze stad.

 1. Er komen minimale en heldere richtlijnen en voorwaarden bij renovatie en herbestemming van historisch waardevolle panden. Samen wil ook dat niet officieel beschermde, maar mooie/ merkwaardige gebouwen en gezichten de nodige bescherming krijgen.
 2. We herbestemmen een deel van het kerkelijk erfgoed in overleg met de kerkelijke autoriteiten, waarbij vooral een verbindende kracht van deze historische gebouwen wordt benadrukt. In cultuur of sport kan deze kracht blijven bestaan.
 3. De abdijsite wordt na jaren getalm eindelijk aangepakt. Het kan niet dat het mooiste erfgoedplein van Ninove al jarenlang deels staat te verkommeren. De aanleg van het nieuwe kerkplein aan de spoorwegzijde van de abdijkerk biedt de gelegenheid om de gehele site aan te pakken en dit hét visitekaartje van onze stad te maken.

 

 

Vrijwilligerswerking

We blijven het vrijwilligerswerk verder optimaliseren en werken aan de verdere uitbouw van het vrijwilligersloket, het statuut, de verzekering en de onkostenvergoeding van vrijwilligers.

 

 

Adviesraden

We behouden het basisprincipe van inspraak en advies door inwoners en verenigingen behouden maar houden rekening met volgende bemerkingen:

-Niet iedereen aardt in de klassieke vergadercultuur. Ook via digitale weg vergroten we de inspraakmogelijkheden van de Ninovieter.

-De rol van deskundigen, afgevaardigden van professionele organisaties moet vergroot worden waar mogelijk.

 

 

Sport

Sport is zowel een middel als een doel op zich. SAMEN ziet een ideaal sportbeleid als een combinatie van sport om de sport en sport als verbindende factor in een lokale gemeenschap.

Een nieuwe, multifunctionele sporthal en het publiek gebruik van sporthallen van de scholen moet ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft om aan sport te doen, zowel voor de georganiseerde als niet-georganiseerde sporters.

Iedereen heeft recht op basis sportinfrastructuur in de buurt. We geven lokaal sportaanbod een plek in de brede school. Dit houdt in dat de sporthallen van de school ook na schooltijd gebruikt kunnen worden. We geven zowel verenigingen als losse, particuliere initiatieven zoveel mogelijk de kans om schoolgebouwen in de buurt te benutten voor hun activiteiten.

SAMEN wil meer ruimte om te sporten: niet enkel voldoende sportinfrastructuur, maar ook meer groene en open ruimte en veilige wegen om onbekommerd te kunnen wandelen, lopen, fietsen, … Wij willen meer natuur en bos, een toegankelijk stadsbos op fietsafstand van Ninove, en recht op buurtgroen voor iedereen. Landelijke wegen, jaagpaden, natuur, bos en parken zijn het terrein bij uitstek voor zachte recreatie als lopen, wandelen of fietsen.

Naast het belang van voldoende activiteiten in de nabijheid van de woonomgeving, willen we willen schoolbussen inzetten om de kinderen naar centrale punten voor naschoolse activiteiten (sporthal, academie) te brengen, zodat niet alle ouders deze mobiliteitsbewegingen zelf moeten maken.

Het is onze doelstelling om élke Ninovieter regelmatig aan het bewegen te krijgen. Omdat sport en beweging belangrijk zijn voor het welzijn en de gezondheid van de Ninovieters, maar ook omwille van de sociale meerwaarde van sport als bindmiddel in de stad. We streven naar een groter bereik en betere participatie van een breder publiek, alsook een betere communicatie en afstemming tussen de verschillende partners in het sportlandschap niet in het minst met de bestaande sportverenigingen.

 • Ninove heeft nood aan bijkomende sportvloer oppervlakte, de huidige sporthal is immers overbezet. We maken hiervoor eerst en vooral gebruik van de bestaande infrastructuur van scholen. Die wordt ter beschikking gesteld van de buurt  en/of de sportverenigingen voor sport na schooltijd. Bij de vernieuwing van de schoolinfrastructuur bekijken we hoe deze dubbele functie van in het begin mee kan worden opgenomen.
 • We willen daarnaast investeren in een netwerk van kleinere infrastructuur verspreid over de hele stad, op het niveau van de wijken en de deelgemeenten. We willen in het bijzonder meer inzetten op laagdrempelig sporten, zoals lopen en we voorzien van een aantal veilige looproutes, verspreid over ons grondgebied.
 • We willen meer ruimte om o.a. te sporten en te bewegen: meer toegankelijke groene en open ruimte op fietsafstand en buurtgroen voor iedereen. Veilige fiets/loopverbindingen, goed onderhouden landelijke veldwegen, het jaagpad, bos en parken zijn hét terrein bij uitstek voor zachte recreatie zoals wandelen, lopen, fietsen, een openbare fitness, een freerunning parcours,… .
 • We ondersteunen de sportverenigingen. Het aanbod moet kwalitatief én betaalbaar zijn voor iedereen. Daarom zetten we extra in op de clubs die extra inspanningen doen rond diversiteit. De motor van de vele sportclubs zijn natuurlijk de vrijwilligers. Daarom zetten we in op de opleiding en vorming van die sportbegeleiders. Ninove behoudt een eigen adviesraad sport en zet deze in van bij de start van projecten.
 • We stimuleren de ontwikkeling van verenigingen  waar van jong tot oud, zowel op recreatief als competitief vlak, kan gesport worden. Zij bieden het meest garantie op levenslang sporten. We geven extra middelen aan clubs die op hetzelfde moment als dat waarop de kinderen sporten óók een aanbod (kan sport zijn) voor ouders/grootouders/begeleiders voorzien.
 • Sport moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Sportclubs leveren vaak heel wat diensten tegen een relatief beperkte prijs. Toch kunnen de totale kosten hoog oplopen. We willen niet dat lidgelden en andere kosten een onoverkomelijke financiële drempel vormen voor gezinnen of mensen met een laag inkomen. Stad en OCMW werken daarom aan de betaalbaarheid voor minder bedeelden door een financiële tegemoetkoming, al dan niet via de uitpas aan kansentarief
 • We vergroten het aanbod aan samen sporten door het stimuleren van vaste ‘sportmomenten’ op buurtniveau (b.v. samen lopen op een vast moment in de week). We zetten sociale media in om de niet-georganiseerde sporter de kans te geven om met anderen samen te sporten. Via een ‘sport-tinder’ kunnen ook buren/buurten elkaar uitnodigen voor een sportief treffen.
 • Samen wil een uitgebreider sportaanbod voor personen met een handicap is.
 • In Ninove is heel wat lokale tewerkstelling, Samen wil inzetten op bedrijfssport en we willen uiteraard dat de stad zélf, als werkgever, het goede voorbeeld geeft. We denken aan een eigen sportuitleendienst en op onze bedrijventerreinen wordt gekeken hoe daar sporten kan geclusterd worden. Wie zelf sportinfrastructuur/-toestellen (voor personeel of andere gebruikers) voorziet, verdient extra ondersteuning.
 • Op voetbalvlak wil Samen de vele clubs van Ninove verder ondersteunen. Hiervoor hebben we bijzondere aandacht voor jeugdwerking, lossen we problemen met infrastructuur op en stimuleren we hun om beter te gaan samenwerken. Clubs die fuseren en een sterk uitgebouwde jeugdwerking hebben verdienen infrastructurele steun onder de vorm van een kunstgrasveld. Een goede jeugdwerking in alle deelgemeenten is voor Samen dé prioriteit.