5 Speerpunten

Home / 5 Speerpunten

Stel, je wordt wakker in het Ninove van 2030. Je krijgt de kans om in een helikopter een vlucht boven de stad te maken. Je herkent je stad onmiddellijk: Abdijkerk, Dender, Ninia, échte aankomst Ronde van Vlaanderen. Maar als je beter kijkt, merk je ook een aantal grote veranderingen op. Een nieuw park aan het water, een wijk die een metamorfose heeft ondergaan, een bruisende binnenstad met vele voetgangers en fietsers, nieuwe pleintjes en enkele smalle baantjes die van de dorpen naar het centrum lopen. Dit is de stad zoals je ze droomde, dit is Ninove 2.0. Mensen die mekaar kennen en aanvaarden, waar een goeiedag niets kost en mensen elkaar ontmoeten in het bloeiende cultuur-, sport- en verenigingsleven.

In een notendop is dit hoe SAMEN de toekomst van Ninove voor ogen heeft en wat u in dit programma kan terugvinden. Gedurfde voorstellen om onze stad leefbaar, groen, veilig en vooral aangenaam te maken. En dat is iets waar we vanaf morgen samen met jullie mee aan de slag willen, opdat elke Ninovieter eraan kan bijdragen. Op dat vlak overstijgt dit document het klassieke verkiezingsprogramma. Dit programma betekent het begin van een nieuwe politieke cultuur in Ninove, weg van politieke spelletjes en trage beslissingsprocedures naar een beleid waar lef, durf en een duidelijke toekomstvisie vanuit gaan. De voorbije zes jaar hebben we hierin al stappen proberen zetten, met dit kartel willen we nog een versnelling hoger schakelen.

De volgende vijf speerpunten vatten het programma samen:

 

  1. SAMEN wil van Ninove een groene stad maken.

En dit in al zijn facetten. Daarom willen wij een nieuw stadspark voorzien in de binnenstad, op de voormalige OCMW-site. Dit park kan een verbinding met de Dender maken en onze rivier een meer centrale plaats in de stad geven, met de mogelijkheid tot terrasjes en wandelpaden langs het water. Dankzij het behoud van de kaaischool kunnen we hier als stad ook ruimtes voorzien die een tijdelijke invulling kunnen krijgen: pop-up bar of restaurant, openluchtfilm, tijdelijke tentoonstellingen en zoveel meer. We herwaarderen ons kostbaar Ninoofs erfgoed.

Daarnaast kiezen wij voor de oprichting van een Ninoofs coöperatief energiebedrijf waarmee we met de stad een stap vooruit zetten in de omwenteling naar groene energie. Ninovieters kunnen dan samen met de stad investeren in zonnepanelen, windmolens en andere vormen van hernieuwbare energie. Dit zal op termijn uw energiefactuur doen dalen en zo helpt u mee aan de strijd tegen klimaatopwarming.

 

  1. SAMEN kiest resoluut voor een verkeersveilig Ninove.

We vinden dat er mobiliteit op maat van gezinnen met kinderen moet worden voorzien. Om de omgeving van de schoolpoort zo veilig mogelijk te houden willen wij waar mogelijk ‘schoolstraten’ introduceren. Dit zijn straten die, op de momenten waarop kinderen van en naar school worden gebracht, tijdelijk verkeersvrij worden gemaakt. Zo kunnen kinderen veilig te voet of per fiets worden afgehaald, en kunnen ouders zich met de auto op wandelafstand parkeren. Veilig naar school is voor ons echt een doel, en schoolstraten kunnen daar een handig middel in zijn.

We willen vol inzetten op de fiets. Een netwerk van veilige fietsverbindingen tussen de deelgemeenten, buurgemeenten en de binnenstad moet de mensen ertoe aanzetten vaker voor de fiets te kiezen. We investeren daarom ook in meer en veiligere fietsenstallingen.

Een vlotte verbinding tussen de school, de voor- en naschoolse opvang en thuis is belangrijk en willen wij stimuleren. Zo kunnen schoolbussen kinderen van de school naar de academie of sporthal brengen, en kijken we hoe we de verplaatsing van en naar de sport- en vrijetijdsorganisaties best kunnen organiseren.  We maken onze handelskern verder een stuk aantrekkelijker en geven absolute voorrang aan de voetgangers en fietsers. Dat bewees zijn waarde al in andere steden. Doorgaand sluipverkeer roepen we een halt toe. Tegelijk willen we meer plaatsen creëren op de Mallaard-site als nabije stadsparking. Samen met een verhoging van het aantal parkeerplaatsen aan het H.Harten zorgen we op die manier met 2 grote gratis parkings aan de rand van het stadscentrum voor voldoende parkeerplek op wandelafstand van winkel- en horecazaken.

 

  1. SAMEN bouwt aan het nieuwe Ninove.

En dat stopt niet bij een nieuw stadspark. Voor de jeugd blijven wij voorstander van een nieuw jeugdhuis in het centrum en willen wij ook een indoor skatepark bouwen. Wat stadsverfraaiing betreft moet er absoluut werk worden gemaakt van een nieuw stationsplein. Liefst met, als het moet zonder de steun van de NMBS. Als uithangbord van onze stad en eerste indruk van treinreizigers willen wij hier een mooi plein met voldoende groen en plek voor horecazaken voorzien.

Om het plaatsgebrek van de rusthuizen op te vangen, stellen wij de bouw van een nieuw rusthuis achter het Paul de Montplein voor. Een nieuwe, multifunctionele sporthal en het publiek gebruik van sporthallen van de scholen moet ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft om aan sport te doen, zowel voor de georganiseerde als niet-georganiseerde sporters.

Samen wilt inzetten op het versterken van onze economie, onze handelaars en horeca want zij maken samen Ninove tot een gezellige stad. Daarom voorzien we ruimte voor kantoren en nieuwe plekken van bedrijvigheid zoals groepspraktijken en co-working plaatsen en dit via herbestemming van waardevolle leegstaande gebouwen in het centrum van de stad. We willen een strategisch plan voor zowel detailhandel als grote bedrijven en via RUP’s en stedenbouwkundige verordeningen zorgen we voor duurzame toekomstige ontwikkelingen zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten.

Tot slot, en wellicht het meest in het oog springend en ambitieus project, wil SAMEN de drukbevolkte wijken, zoals de Nederwijk/Pamelstraat of de Gentsestraat/Niepersveld hertekenen. In deze wijk is de woningdichtheid te hoog, wat op termijn niet langer houdbaar is. Bedoeling is dat de stad hier huizen opkoopt en in de plaats plekken voorziet voor pleintjes, groene zones en voldoende parking.

 

  1. SAMEN waardeert de deelgemeenten.

Want deze zijn voor ons even belangrijk als het centrum. Hier wordt gewoond, gaan kinderen naar school, hier bloeit het verenigingsleven. Daarom beloven wij dat elk dorp zijn eigen speeltuin krijgt, de openbare tuin van elk gezin. Dat elk dorp zijn buurthuis heeft, de gemeenschappelijke ruimte van elke vereniging en individu. Dat elk dorp zijn dorpsraad krijgt, de gemeenteraad van elke dorpsburger. Dat elk dorp een verkeersveilige dorpskern krijgt, het recht van elke deelgemeente. En, zoals al gezegd, dat er van elk dorp een veilige fietsverbinding naar de stad loopt. Goed onderhouden fietspaden die liefst geen straten kruisen. Tot slot willen we in samenwerking met de inwoners van de deelgemeenten zorgen voor een goede buurtinfrastructuur. Mensen moeten een duidelijk aanspreekpunt hebben waar ze hun klachten of aanbevelingen over de infrastructuur van hun dorp kwijt kunnen, en dan is het aan ons om daar mee aan de slag te gaan.

We willen een mobiel stadhuis, sociaal huis en politiekantoor om de dienstverlening dichter bij de mensen te krijgen, waarbij in elke deelgemeente op regelmatige basis zitdagen georganiseerd worden.

 

  1. Iedereen Ninovieter.

Omdat elke Ninovieter voor ons van tel is: jong en oud, autochtoon en allochtoon, arm en rijk. Ons project zal pas geslaagd zijn als Ninove een hechte, inclusieve gemeenschap is waar ieder zijn plek en verantwoordelijkheden heeft. Concreet willen we vanuit de stad hulp aanbieden aan de meest kwetsbaren in onze samenleving. We breiden de thuishulp aan senioren uit. Elk kind in armoede zal daarom gratis gebruik kunnen maken van huiswerkbegeleiding. We pleiten voor een divers en betaalbaar vrijetijdsaanbod. Om de integratie van nieuwkomers vlot te laten verlopen zullen wij het buddy-systeem verder uitbreiden en gratis lessen Nederlands aanbieden. We gebruiken ons bruisende cultuurleven als verbindende factor tussen bevolkingsgroepen. De groeiende druk op onze kinderopvang willen wij verhelpen door de voorschoolse kinderopvang met 50% te verhogen, een eigen stedelijke crèche en daardoor meer kinderopvangplaatsen te voorzien.

Iedereen Ninovieter, dit betekent ook onze viervoeters. We zullen verder inzetten op waakzaamheid rond dierenwelzijn en dierenverwaarlozing.

 

 

‘Nieuw’ en ‘investeren’ zijn woorden die vaak terugkomen in deze vijf speerpunten. Wij deinzen er niet voor terug opvallende voorstellen te formuleren die de weg wijzen naar het Ninove 2.0. In politiek wordt al te vaak op zeker gespeeld, wij willen met ons programma het nodige lef aan de dag leggen en durven met nieuwe inzichten komen. De waarheid menen we echter niet in pacht te hebben, daarom hebben we deze kernpunten voorgelegd aan de Ninovieters via huisbezoeken. We hebben ons programma gebaseerd op de concrete bezorgdheden van de inwoners van onze stad over hun dorp, wijk en straat. Daarna hebben we deze ideeën voorgelegd op onze burgertop, een moment waarop we SAMEN beslissen wat belangrijk is voor onze stad. Dit was een hele uitdaging, maar één die we de moeite waard vonden om aan te gaan. Het resultaat hiervan is voor ons een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en burgers hun verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn in hun stad.