Integrale veiligheid

Home / Integrale veiligheid

We leven samen in een steeds dichter bevolkte ruimte, met een toenemende diversiteit. Dat biedt kansen om te bouwen aan onze lokale leefomgeving, de wijk, buurt, gemeente of stad. Tegelijk kan het dicht op elkaar leven zorgen voor spanningen. Zowel de kansen als valkuilen van het samenleven pakken we aan op een open en verbindende manier. Veiligheid of zich veilig voelen gaat om veel meer dan meer blauw op straat. We pleiten dan ook voor integrale veiligheid in een zeer ruime zin.

Mensen mogen zich veilig en geborgen voelen in hun straat, hun wijk, hun dorp of stad. Het lokale bestuur werkt samen met justitie en politie om een geïntegreerd veiligheidsbeleid in de gemeente uit te bouwen. Het bestuur, justitie en politie dragen, elk vanuit hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden, bij aan de strategische doelstellingen van de zonale veiligheidsraad. Niet enkel diefstal, verkeersinbreuken en gewelddelicten bestrijden, maar ook bouwmisdrijven, milieuveiligheid en sociale veiligheid zijn belangrijke doelstellingen voor SAMEN. SAMEN kiest voor een integraal veiligheidsbeleid dat werkt aan de hele veiligheidsketen: preventie, handhaving en nazorg.

 

Preventie door inwoners te betrekken

De veiligheidsketen start bij een breed preventiebeleid: investeren in onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, jeugdbeleid, stadsvernieuwing en de inrichting van openbare ruimte. Een veilige publieke ruimte ontwikkelen kan enkel door alle betrokkenen te raadplegen. Het overleg én het resultaat ervan zullen zorgen voor een beter sociaal weefsel in de wijk. In de gemeenten leveren wijkagenten, gemeenschapswachten, hulpverleners, straathoekwerkers en wijkcomités elk hun bijdrage inzake veiligheidspreventie. Goede afstemming en overleg is een voorname opdracht voor de politieke leiding. Nabijheid is de grootste troef van onze visie op veiligheid.

Het veiligheidsbeleid slaagt pas als ook burgers als volwaardige partners betrokken worden. We willen geen samenleving waar iedereen voortdurend iedereen in het oog houdt. Wel een samenleving waar burgers hun verantwoordelijkheid opnemen. Via sensibilisering en burenbemiddeling moedigt de gemeente burgers aan om problemen in dialoog op te lossen en stimuleert ze slachtoffers en getuigen om aangifte te doen van een misdrijf.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Elke burger heeft in gelijke mate recht op veiligheid. Daarom verzet SAMEN zich tegen het privatiseren van publieke veiligheidstaken. Waar toch specifieke veiligheidstaken door private partners worden opgenomen (bijvoorbeeld bij bepaalde grote evenementen of in opdracht van bedrijven op KMO-zones), gebeurt dat op basis van duidelijke afspraken met de politie over taken en verantwoordelijkheden, en met de nodige informatie-uitwisseling.

Buurtinformatienetwerken (BIN) kunnen een uiting zijn van positief engagement van buurtbewoners. Veiligheids- en integratieprojecten worden in samenspraak met de buurtbewoners georganiseerd, maar niet zonder professionele leiding van de politie.

We zijn tegen kliklijnen buiten de politie om. De politie heeft een centrale taak en dergelijke kliklijnen zorgen er voor dat bepaalde klachten of strafbare feiten niet tot bij de politie geraken, hetgeen een impact kan hebben op onze veiligheid.

 

 

Politiezorg van hoge kwaliteit

SAMEN zet in op een nabije en aanspreekbare politie, die borg staat voor een kwalitatieve basispolitiezorg (onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferopvang, opsporing en onderzoek, handhaving en herstel van de openbare orde, verkeer).

Elk politiekantoor heeft een goed onthaal met respect voor de privacy van ieder die aangifte wil doen.

Politie is nabij en aanspreekbaar voor iedereen en in alle wijken. Er zijn voldoende wijkagenten die te voet of per fiets in het centrum aanwezig en aanspreekbaar zijn. Contactgegevens van wijkagenten worden ruim bekend gemaakt en we proberen het verloop van wijkagenten te beperken. Om snelle interventies mogelijk te maken, zijn fietspatrouilles in het centrum zeer zinvol. Hun aanwezigheid in het straatbeeld heeft vaak ook een preventief effect.

Gemeenschapswachten (stadswachten, parkwachters, gemachtigde opzichters,…) worden ter ondersteuning van wijkagenten ingezet. Zij kunnen instaan voor algemeen toezicht op de veiligheid en problemen van overlast (vandalisme, nachtlawaai en zwerfafval). Ze kunnen ook instaan voor de bewaking van fietsstallingen en parkings, houden een oogje in het zeil bij evenementen, aan schoolpoorten of op het openbaar vervoer. Ze zijn een goed aanspreekpunt in de wijk. Daarom zorgen we dat ze goed herkenbaar zijn. Zij hebben een preventieve rol en proberen zelf bemiddelend op te treden.

De politie handelt integer en gemeenschapsgericht. Ze is geïntegreerd in de lokale gemeenschap, gedraagt zich als een betrokken partner van burgers en van de vele maatschappelijke spelers in veiligheidsketen. De politie kan verantwoording afleggen en antwoorden op de vragen die de gemeenschap haar stelt.

De juiste informatie is noodzakelijk voor gedegen politie- en justitieel werk. Een degelijke informatiehuishouding bestaat enkel als alle betrokkenen hun informatie vastleggen en doorgeven.

 

 

Handhaving

Verkeersregels worden gehandhaafd. Dat kan door overtredingen te bestraffen, maar ook door te sensibiliseren, overtreders te ontmoedigen en verantwoord rijgedrag te stimuleren. Dit is een domein waar bij uitstek de geïntegreerde samenwerking tussen bestuur, politie en justitie haar vruchten moet afwerpen.

Elk lokaal bestuur legt haar prioriteiten vast. Voor SAMEN dient er ingezet te worden op snelheidscontroles, controles op foutparkeren, alcohol en roesmiddelen achter het stuur en zwaar vervoer in dorpskernen. Het is de taak van elke politie-inspecteur om op te treden wanneer deze overtredingen worden begaan. Een combi van de interventiepolitie die patrouilleert en niet onderweg is naar een dringende oproep, verbaliseert wanneer verkeersinbreuken worden vastgesteld. Dit laten we niet enkel over aan politiemensen die specifiek verkeershandhaving tot hun taak hebben!

SAMEN is voorzichtig met het installeren van camera’s: veiligheidscamera’s kunnen geen politieagent vervangen. En als ze enkel een verschuiving van de criminaliteit naar andere plaatsen zonder camera betekenen, zijn ze geen oplossing.

Slimme inzet van camera’s kan echter wel nuttig zijn. Zo garanderen ze massahandhaving in het verkeer waarbij elke weggebruiker gelijk wordt behandeld. Camera’s kunnen belangrijke informatie bieden bij opsporingen en zijn een krachtig instrument in de aanpak van georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit. Camera’s die nummerplaten herkennen (ANPR), kunnen een bijdrage leveren tot meer verkeersveiligheid (trajectcontrole), het opsporen van illegaal transport, gestolen en onverzekerde voertuigen. Ze kunnen ook ontradend werken in functie van woninginbraken en illegale handel. De inzet van camera’s gebeurt altijd op basis van democratisch debat in de gemeenteraad en trouw aan het Europese charter voor een democratisch gebruik van video-bewaking. Gemeente en politie waken ook over een correcte naleving van de regels voor privé-bewakingscamera’s. De inzet van camera’s wordt permanent geëvalueerd.

Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid. Dit betekent dat milieuhandhaving een plaats moet krijgen in het zonale veiligheidsplan. Verder is dit een gedeelde verantwoordelijkheid van de milieudienst, die actief haar controlefunctie opneemt en zorgt voor een goede klachtenbehandeling en de lokale politie, die van milieucriminaliteit een prioriteit maakt.

 

 

Overlast

Omgaan met overlast, blijft een evenwichtsoefening. We verzetten ons tegen een tendens waarbij het geluid van spelende kinderen als overlast wordt beschouwd. SAMEN pleit voor een constructieve aanpak van overlast, met bijvoorbeeld de inschakeling van straathoekwerkers die jongeren een stem geven en tegelijk overlast kunnen verminderen.

Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn een zinvol instrument in een lokaal veiligheidsbeleid, omdat zij toelaten snel te reageren op vormen van overlast en kleine criminaliteit die veel ergernis wekken maar anders vaak onbestraft blijven. Absurde regels of vage bepalingen horen echter niet thuis in een GAS-reglement.

We voeren een preventiebeleid gericht op oplossingen. Bemiddeling staat hierbij centraal. De insteek van het preventiebeleid is positief. Het moedigt inwoners aan om bij te dragen aan een aangenaam samenleven: geluidsoverlast tegengaan, hoffelijkheid op het openbaar vervoer, afvalbeheer, enzovoort. Straathoekwerkers en wijkwerking willen we versterken om de verbondenheid met de buurt voor jong en oud te verhogen. We versterken de sociale taak van de politie. De functie van wijkagent moet meer worden gestimuleerd en uitgebreid, deze kan vaak preventief conflicten oplossen. Straathoekwerkers en wijkagenten en inwoners krijgen hierdoor een actieve rol. Ze kunnen helpen bij burenbemiddeling of straten proper houden.

Jonge deliquenten krijgen een specifiek traject, begeleiding en opvolging zoals voorgesteld in het NERO-project. De ouders dragen ook hun verantwoordelijkheid en worden betrokken in het traject.

 

Veiligheid betekent ook een langetermijnvisie op stadsontwikkeling. Zo moet er bvb. nagedacht worden over voldoende verlichting, sociale controle, mix tussen wonen en handel (aanmoedigen van creatie appartementen boven winkelpanden. Je veilig voelen betekent ook voldoende sociale samenhang en controle. In oude stadswijken is afbraak van oudere woningen om ontmoetingsruimtes te creëren voor de wijk nodig, in nieuwe stadswijken of bij grotere bouwprojecten of verkavelingen moet sociale cohesie vertaald worden in de inrichting.