Mobiliteit

Home / Mobiliteit

Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid. Kernversterking en het slim mengen van functies zijn de sleutelwoorden. Als wonen en werken, winkelen, onderwijs en recreatie in elkaars buurt gebeuren, als belangrijke voorzieningen zich op plaatsen bevinden die goed bereikbaar zijn (of gemaakt kunnen worden) met duurzame middelen (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer), dan hebben we vanzelf veel minder (auto)verplaatsingen nodig om mobiel te zijn.

 

Een veilige schoolbuurt, met schoolstraten en fietsverbindingen!

SAMEN wil de verkeersveiligheid aan de school heel belangrijk. Waar mogelijk organiseren we schoolstraten in overleg met de buurt. Een ‘schoolstraat’ is een duurzaam concept dat een oplossing biedt voor de verkeersdrukte aan een schoolpoort. De ‘schoolstraat’ wordt tweemaal per dag afgesloten voor ongeveer 30 minuten, bij het begin en einde van de schooldag. Met uitzondering voor hulp- en nutsdiensten wordt gemotoriseerd verkeer niet toegelaten in deze periode. Ouders moeten hun auto op een nabije plek kunnen parkeren waardoor de verkeerschaos aan de schoolpoort aanzienlijk vermindert. Deze veilige en kindvriendelijke schoolomgeving creëert meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De ruimte aan de schoolpoort wordt zo een bruisende ontmoetingsplaats waarbij de paden van kinderen, ouders, grootouders en schoolpersoneel elkaar dagelijks kruisen.

Concreet betekent dit dat gemachtigde opzichters of de politie aan de ingang van de straat een verplaatsbaar bord zetten. En dat levert heel wat voordelen op…

Zo is er minder chaos in de schoolomgeving en wordt het een pak veiliger voor fietsers en voetgangers, aangezien zij meer ruimte krijgen. Ook voor de veiligheidsdiensten is dit gunstig. Daarnaast zorgt dit voor een gezondere schoolomgeving, aangezien er minder uitstoot is van uitlaatgassen van auto’s.

De schoolstraten zorgen ervoor dat kinderen meer bewegen, aangezien ze nu niet meer vlak voor de schoolpoort afgezet worden. Er is nu een aangenamere sfeer aan de schoolpoorten en dat bevordert het contact tussen de ouders en het schoolpersoneel.

 

SAMEN gaat voluit voor het STOP principe!

 • Het STOP-principe (eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer, en dan pas de Privéwagen) staat vandaag in zowat alle beleidsnota’s. SAMEN pleit voor een heldere keuze voor voetgangers en fietsers:
  • We kiezen voor leefkwaliteit als uitgangspunt, voor gebruiksruimte in plaats van verkeersruimte. Gewoon “leefbaar” of “verkeersveilig” zonder belevingskwaliteit blijft ruim onvoldoende, we gaan voor straten op mensenmaat!
  • We gaan uit van de meest kwetsbare weggebruikers, door de kindnorm en seniorennorm als uitgangspunt te nemen. Wat op maat is voor kinderen, senioren, jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners. Ook rolstoelgebruikers moeten zich probleemloos kunnen verplaatsen in onze stad, daarom kiezen we bovendien voor integrale toegankelijkheid voor personen met een handic Denken we maar aan het onthaal van het cultureel centrum en de bibliotheek, waar investeringen zich opdringen. Onze voetpaden moeten aan volgende voorwaarden voldoen: voldoende breed, obstakelvrij, comfortabel, met voldoende rustpunten (zoals zitbanken) onderweg. Bij elke inrichting, ingreep, bij alle werken checken we of de zwakke weggebruiker en de personen met een beperking niet vergeten worden.
  • We maken fiets- en stapverbindingen tussen de deelgemeenten en de stad en de buurgemeenten met zo weinig mogelijk kruisingen met wegen. Sommige wegen worden zo ingericht dat de voetganger en fietser het maximale comfort hebben, boven de automobilist. Zo krijgen we de Ninovieters op de fiets, en creëren we ook een veilige fietsverbinding voor onze schoolgaande jeugd.
  • We investeren in de kwaliteit van onze fietsverbindingen en voetpaden. Hier is grote nood aan.
  • We hebben de voorbije jaren al sterk ingezet op de ontwikkeling van onze trage wegen, en gaan hiermee verder. We investeren actief in een sterk netwerk van trage wegen, niet enkel voor recreatief gebruik, maar ook functioneel. We herwaarderen bestaande trage wegen en voorzien ze bij nieuwe ontwikkelingen. We investeren verder in “missing links”.
  • Wie fietsers kwaliteit biedt, trekt hen ook aan (en dus minder auto’s). We hebben de voorbije jaren al heel hard ingezet op de fiets, door de komst van de blue bikes en de fietssuggestiestroken in het centrum en op de belangrijke invalswegen in de deelgemeenten. We zorgen voor kwalitatieve fietsinfrastructuur met voldoende en kwalitatieve fietsenstallingen (in het centrum, aan haltes van openbaar vervoer, aan recreatievoorzieningen, …). We houden bij de aanleg van fietsinfrastructuur ook rekening met verschillende types van fietsen (dus ook bakfietsen, elektrische fietsen, fietsen voor personen met een handicap…). Fietssnelwegen met zo weinig mogelijk onderbrekingen maken fietsen ook over langere afstanden aantrekkelijk. Maar ook voor korte verplaatsingen zijn comfortabele en veilige fietsroutes essentieel. We werken voor grensoverschrijdende routes samen met buurgemeenten, zodat fietswegen niet bij de gemeentegrens stoppen. We zorgen voor fietsstraten in ons centrum, waar nodig.
  • We kiezen standaard voor de meest fietsvriendelijke oplossing: het beperkt eenrichtingsverkeer (fietsers mogen in de regel ook in tegenrichting door een eenrichtingsstraat) raakt meer en meer ingeburgerd en willen we ook in Ninove uitbreiden, maar ook rechtsaf door rood en in het algemeen verkeerslichten die doorstroming van fietsers bevorderen (zoals alle fietsers tegelijk groen), dit maakt immers fietsen sneller en aantrekkelijker.
  • De elektrische fiets blijkt meer en meer een gamechanger. Dankzij de elektrische fiets worden langere afstanden befietsbaar, zodat de fiets meer en meer een alternatief wordt in het pendelverkeer (zeker ook in landelijke gebieden waar het openbaar vervoer vaak tekort schiet) en ook voor meer groepen in de maatschappij haalbaar wordt. De gemeente kan de financiële drempel verlagen door een samenaankoop te organiseren en we zetten ook verder in op de fietskluizen waar je jouw elektrische fiets veilig kan wegstallen. Bij evenementen en markten voorzien we een bewaakte zone voor (elektrische) fietsen.
  • Sluipverkeer wordt ontmoedigd door een goede categorisering van de wegen en een consequente inrichting afgestemd op de functie van de weg (verbindingsweg, ontsluitingsweg of erftoegangsweg). Daar waar nodig zorgen we voor knippen. Circulatieplannen en tonnagebeperkingen kunnen ingezet worden om hardnekkig sluipverkeer tegen te gaan. Landelijke wegen die als sluipweg worden gebruikt kunnen door een eenvoudige ingreep als een tractorsluis of een neerklapbaar paaltje waar enkel landbouwers een sleutel voor hebben, een veilige fietsweg worden. Vrachtverkeer wordt uit woonstraten geweerd door middel van een tonnagebeperkingen en bijhorende controles.

 

Parkeerbeleid

Duurzaam parkeerbeleid vormt het sluitstuk van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Publieke ruimte is te schaars om zomaar aan de auto op te offeren.

 • Een slim betalend parkeerbeleid helpt de schaarste in centra beheren. Dat gratis parkeren of overvloedige parkeercapaciteit nodig is voor de detailhandel, blijkt niet op te gaan. De voorbije jaren hebben we in Ninove met ‘shop & go’ geëxperimenteerd, en dit werd goed ontvangen door onze Ninovieters en de handelaars. We wensen dit systeem dan ook verder uit te breiden door hetzelfde principe toe te passen op de centrumparkings net buiten het parking (bvb.Twijnsterplein, P. De Mondtplein,…). Parkeren kan er dan gratis gedurende 2 uur, zo halen we auto’s uit het centrum.
 • We kiezen voor gedeeld ruimtegebruik. Een mooi voorbeeld van hoe dit in de voorbije jaren werd toegepast is de parking van de H.Harten. We willen die parking verder uitbreiden om zo op wandelafstand van ons handelscentrum gratis parkeren toe te laten.
 • De parking aan de Mallaard dient te worden heraangelegd en uitgebreid om langparkeren aan de stadsrand mogelijk te maken. Vooral voor de wijk Pamelstraat en Nederwijk kan dit een oplossing bieden voor de zeer hoge parkeerdruk.

 

Openbaar vervoer

We zijn voorstander van een ruim openbaar vervoer tussen deelgemeenten en binnenstad. We blijven ijveren en onderhandelen om betere verbindingen te krijgen met bus/tram/trein. Zo moeten mensen uit de deelgemeenten op dinsdag vlot de mogelijkheid krijgen om met de bus naar de markt te gaan. We willen alle bussen aan het station verzamelen. Het stationsplein is de centrale mobiliteitsplek van onze stad.