Natuur, ruimte en stadsontwikkeling

Home / Natuur, ruimte en stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling: een groene long doorheen Ninove

SAMEN wil van Ninove een groene en leefbare stad maken. Dit kan op verschillende vlakken.

We willen een raster creëren van groene vingers die vanuit de stadsrand in ons centrum loopt. Het groene Ninove bestaat momenteel uit een verzameling van deelgebieden die los van elkaar ontwikkeld worden en die door de bezoekers ook als aparte entiteiten beleefd worden. Door deze deelgebieden als samenhangend geheel te profileren en verder te ontwikkelen, kan er een groenpool ontstaan met een grote ecologische waarde en een belangrijke toeristische/recreatieve waarde.

Er moet een onderzoek komen van de ruimtelijke toestand van het gebied op het vlak van (1) toeristisch-recreatieve-sport potenties, (2) ecologische potenties, (3) potenties voor duurzame landbouw en (4) mobiliteit (bereikbaarheid en ontsluiting). Vervolgens moeten ook de instrumenten die de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied sturen onder de loep worden genomen.

Op basis hiervan willen we een gebiedsvisie en ontwikkelingsstrategie opmaken met daaraan gekoppeld een actieprogramma met concrete projecten, beleidsmatige ingrepen en de communicatiestrategie die nodig is voor de duurzame, evenwichtige, ruimtelijke ontwikkeling van de groenpool en het profileren en uitdragen van dit gebied als een sterk, samenhangend geheel.

Central Park

Wij willen een nieuw stadspark voorzien in de binnenstad, op de voormalige OCMW-site. Dit “Central Park” maakt een verbinding met de Dender en geeft onze rivier een meer centrale plaats in de stad geven, met de mogelijkheid tot terrasjes en wandelpaden langs het water. We maken de Dender aantrekkelijker met een verlaagde boord. Onze stad is op dit moment met de rug naar De Dender gebouwd. De rivier opnieuw binnen brengen in de stad door de zijarmen open te maken, zal onze stad veel charmanter maken.

In dit ontmoetings- en belevingspark willen wij als stad ook ruimtes voorzien in een hernieuwde Oude Kaaischool die een sociaal-culturele invulling kan krijgen: pop-up bar of restaurant, openluchtfilm, tijdelijke tentoonstellingen, starters woningen voor jonge gezinnen, kantoren voor starters, deelkantoren, een auditorium voor workshops en nog zoveel meer.

Het Central Park is complementair met het huidige stadspark dat meer een “sportpark” is en het te ontwikkelen groengebied “Burchtdam” als groene wandelruimte. Het park aan de OCMW-site zou een recreatief park worden. Belangrijk is dat het vooral groen blijft. Bewoning aan de achterkant van de tuinen aan de Graanmarkt is mogelijk en zelfs wenselijk met het oog op sociale controle, maar we moeten er wel over waken dat er niet te hoog gebouwd worden. We gaan dus voor een park waar plaats is voor evenementen of zelfs een amfitheater.

Groengebied “Burchtdam”

Een groengebied met vijver en wandelpaden op de binnengronden van de burchtdam is een ingreep die met weinig moeite de stad een extra groene long kan geven. Deze sluit aan op het huidige stadspark en het “Central Park”. Ook de gebouwen van de Moeremanssite krijgen een nieuwe bestemming. We denken hierbij aan een combinatie van startende ondernemers, stedelijke kinderopvang, creatieve hotspots, cultuur en gemengd wonen.

Pamelstraat-Nederwijk

In wijken zoals de Pamelstraat en Nederwijk of Niepersveld en de Gentsestraat is dringend nood aan meer ruimte. De stad kan leegstaande woningen opkopen om daar de woondruk wat te verminderen en een groene ontmoetingsruimte te maken. Bij de herinrichting van deze wijken zoals het aanstaande project “De Blokken” moeten we de volledige wijk bekijken en niet deel per deel werken.

Een nieuw stationsplein

Wat stadsverfraaiing betreft moet er absoluut werk worden gemaakt van een nieuwe stationsomgeving. We willen hier een mobiliteitshub creëren, met deelfietsen, een veilige goed zichtbare fietsenstalling met herstelpunt, deelauto’s, een centrale opstapplaats voor De Lijn, kiss&ride zone voor pendelaars en schoolgaande kinderen aan het station. We realiseren dit het liefst met, maar als het moet zonder de steun van de NMBS.

Als uithangbord van onze stad en eerste indruk van treinreizigers willen wij hier een mooi plein met voldoende groen en plek voor horecazaken voorzien.

Ouderenvoorzieningen

Om de toenemende bezetting van onze rusthuizen op te vangen, stellen wij de bouw van een nieuw woonzorgzone achter het Paul de Montplein, met zicht op het groen en dichtbij het centrum, voor. Voor ouderen met verschillende zorgbehoeften en vervlechting met de buurt. Zie ook verder bij seniorenbeleid.

Sportinvesteringen

Een nieuwe, multifunctionele sporthal in één van onze bruisende deelgemeentes en het publiek gebruik van sporthallen van de scholen moet ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft om aan sport te doen, zowel voor de georganiseerde als niet-georganiseerde sporters. Bij de vernieuwing van de schoolinfrastructuur gaan we vooraf na hoe we deze kunnen gebruiken als publieke sporthal. We willen een indoor skatepark voor onze jeugd.

Investeren in de jeugd

We zetten nog veel meer in op groen om te spelen en speelmogelijkheden in de stad. Elke buurt of dorp krijgt zijn speelterrein, als ontmoetingsplek voor de buurt. Jongeren hebben ruimte nodig om hun ding te doen. Kinderen en jongeren hebben een plaats in de stad.  Voor de jeugd blijven wij strijden voor een nieuw jeugdhuis in het centrum.

 

 

SAMEN promoot de natuur en beschermt het milieu

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en

werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. En ook steeds meer mensen genieten van die natuur in (moes)tuin, het park in de buurt. De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken, de rust die natuur biedt zijn voor mensen van levensbelang.

Waar veel bos is, kan de natuurwaarde ervan waarschijnlijk nog verbeteren. Waar weinig bos is, is elke bijkomende hectare winst voor de natuur. Op de meeste plaatsen resten ons vooral wat geïsoleerde bosrestanten. Die versterken we opnieuw en verbinden we met elkaar zodat grotere gehelen ontstaan waarin natuur zich kan ontwikkelen.

Natuur verbindt mensen met elkaar: samenwerking is de succesfactor

In Ninove zijn mensen en organisaties begaan met de natuur. Zij zijn de partners om alle inwoners en andere (meerderheids)partijen te overtuigen om mee te werken aan een sterk en ambitieus lokaal milieu- en natuurbeleid. Het lokaal bestuur moet hen ondersteunen en een actieve samenwerking opzoeken met de bestaande natuur- en milieuverenigingen. Levendige co-creatie in de praktijk. Het hoeft niet over een allesomvattend strategisch plan te gaan, eerder over een stroom van projecten en acties die mensen samen opzetten. Stap per stap maken we Ninove een beetje groener.

Verstandig openbaar groenbeheer zorgt voor meer biodiversiteit

Waar vinden kleine en grotere planten en dieren hun gading? In een gemillimeterd parkgazon of een gevarieerd grasland? Kortgeschoren straatbomen of mooi uitgegroeide kruinen met bloemen en vruchten?

De juiste combinatiekeuze van bomen, heesters en kruidachtigen stimuleert de biodiversiteit en brengt afwisseling en kleur in het openbaar groen. Bomen moeten voldoende ruimte krijgen, zowel onder de grond als voor de groei van hun kruin. Daardoor voorkomen we intense snoeiwerken. Het maaibeheer is zorgvuldig opgebouwd zodat het praktische gebruik en de ecologische waarde met elkaar verzoend worden.

We starten projecten om dieren- en plantensoorten te beschermen en kijken wat we op gemeentelijk vlak kunnen doen voor bedreigde dier- en plantensoorten (bvb. zwaluwen, kerkuilen, vleermuizen,…).

We zijn kritisch bij het afleveren van kapvergunningen en zorgen voor een gedegen opleiding van ons groenpersoneel.

De Diepe Straten

De bescherming van onze natuur en leefomgeving is een hoofdzaak. Je zaagt niet aan de tak waarop je zit. Steeds meer mensen en organisaties delen ook dat besef. De initiatieven van onderuit zijn talrijk. Denken we maar aan De Diepe Straten en de strijd die vzw Red De Diepe Straten samen met de stad tegen de opvulling van de ontginde leemputten heeft gestreden. Voorlopig succesvol, maar we mogen niet indommelen. SAMEN pleit daarom om over te gaan tot de onmiddellijke nabestemming van het reeds ontginde gedeelte, zijnde recreatief groen, uiteraard rekening houdende met de rechten van de eigenaar. Een afvlakking van de steile taluds waar nodig moet natuurlijk kunnen, om gevaarlijke situaties tegen te gaan, maar geen opvulling van de putten.

We stellen vast dat het huidig geboortebos stilaan vol “geplant” raakt. We ijveren voor de aanleg van een nieuw geboortebos, tussen de Lange Muren naar De Diepe Straten, achter de wijken van de Denderhoutembaan, om zo een nieuw stadsrandbos te creëren waar je van in de stad dichtbij, zonder behulp van een auto, kan gaan wandelen in de natuur.

Afvalintercommunales als aanjager van de kringloop of circulaire economie

SAMEN wil zoveel mogelijk producten en grondstoffen hergebruiken en zo weinig mogelijk waarde vernietigen. Afvalintercommunales kunnen de motor zijn in de lokale transitie naar een circulaire economie. De afvalintercommunales moeten verlengd worden. We grijpen deze verlenging aan om de circulaire ambities op te nemen in de visie en doelstellingen. We laten als bestuur in de nieuwe beheersovereenkomst met de afvalintercommunale als voorwaarde opnemen dat de afvalintercommunale een voortrekkersrol inneemt in de transitie naar de circulaire economie.

We voeren een duurzaam, ecologisch evenementenbeleid. We stimuleren afvalarme evenementen. We ondersteunen de organisatoren hierbij en stellen herbruikbare bekers en afvaleilanden ter beschikking.

Zwerfvuil en nette stad

We pakken zwerfvuil krachtdadig aan. We zetten volop in op preventie en sensibilisering, met ondersteuning voor groepen die tegen zwerfvuil strijden. Tegelijk zijn we voor harde repressie via meer verborgen camera’s,  met GAS-boetes,… De sluikstorter zal snel en effectief aangepakt worden. Onder meer via sociale tewerkstelling gaan we voor een nettere en goed onderhouden stad, en zeker snel na evenementen.

Vergroening van de lokale energieproductie –en distributie

We moedigen investeringen in (kleinschalige) decentrale energieopwekking zoals zonne-installaties aan en geven zelf het goede voorbeeld door zonnedaken en andere kleinschalige productie te installeren in en op de eigen gebouwen van de stad, het OCMW en nieuwe schoolgebouwen.

We zetten in op een constructieve, participatieve aanpak voor windenergieprojecten. We leggen windenergieprojecten burgerparticipatieve en coöperatieve voorwaarden op. Zo is er meer inspraak van de lokale bevolking en worden aangereikte problemen opgelost, suggesties bekeken en alternatieven onderzochten. Dat leidt tot meer projecten, met een breder maatschappelijk draagvlak, die beter aansluiten op de lokale noden en gevoeligheden.

Wij kiezen voor de oprichting van of samenwerking met een coöperatief energiebedrijf waarmee we met de stad een stap vooruitzetten in de omwenteling naar groene energie. Ninovieters kunnen samen met de stad investeren in zonnepanelen, windmolens en andere vormen van hernieuwbare energie. Dit zal op termijn de energiefactuur van de Ninovieter doen dalen en zo helpen we allemaal mee aan de strijd tegen klimaatopwarming.

Kleinere groene ingrepen

Natuur hoort niet enkel thuis in reservaten of groene bufferstroken, maar ook dichtbij de mensen. Straatgroen, gevelgroen en groendaken zijn goede voorbeelden van plantengroei in woonkernen. Ze leveren schaduw als het zonnig is, bufferen water als het nat is en koelen door verdamping als het heet is. We zorgen ervoor dat elke inwoner natuur kan vinden op wandelafstand.

Daarom willen wij verder werk maken van meer groen en plaats voor natuur in de stad en  deelgemeenten, om onze openbare ruimte zo leefbaar mogelijk te maken.

Verder zijn er ook nog allerlei kleinere ingrepen die onze stad wat minder grijs zullen maken.

  • Parkeerplaatsen hoeven niet altijd beton te zijn, men kan gerust met grasdallen werken. Pleinen zijn geen betonnen rustplekken.
  • Op plaatsen zoals Preulegem waar vooral appartementsbouw aanwezig is, mag wat extra groen worden voorzien. Bv. een groen hoekje met plaats voor een ontmoetingsruimte.
  • Kleine groene plekjes moeten behouden blijven maar we dienen voorwaarden te stellen naar onderhoud en sociale controle. Hierbij ook de deelgemeenten niet vergeten!

Uit de resultaten van de huisbezoeken bleek dat vele inwoners klagen over het groenonderhoud in stad en in de dorpen. Meer groen voorzien betekent ook meer investeren in groenarbeiders voor de stad. Dit kan gekoppeld worden aan bijkomende tewerkstellingsmogelijkheden voor zwakkere doelgroepen via sociale tewerkstelling.

 

 

Stads – en dorpsontwikkeling

Duurzaam ruimtelijk beleid vertrekt van een helder kader

We maken een lokaal beleidsplan op en zetten de stap naar een echt duurzaam ruimtelijk beleid. Daarbij vertrekken we vanuit een aantal krachtige principes:

  • We beschermen de open ruimte en kiezen in functie hiervan voor kwalitatieve kernversterking en verdichting. Basisvoorzieningen (winkels…) en openbaar vervoer moeten nabij en bereikbaar zijn.
  • We kiezen maximaal voor verweving van functies en voor efficiënt ruimtegebruik.
  • Het Ruimtelijk beleid staat niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, economie, … Daarom stemmen we de planning en het beleid in al deze sectoren goed op elkaar af.
  • We vertrekken altijd van bestaande kwaliteiten van de stad/het dorp en het landschap. Het kasteel van Voorde dient bijvoorbeeld te worden geherwaardeerd of herbestemd.

De ruimtelijke verrommeling aanpakken

Ruimtelijke ordening vertrekt niet van een wit blad. De ruimtelijke wanorde keren is op korte termijn onmogelijk. Wel kunnen we de nodige stappen zetten om de tanker te keren.

Ook zonder woonuitbreidingsgebieden aan te snijden is er nog meer dan genoeg ruimte om aan huidige en toekomstige woon-noden te voldoen. Via ruimtelijke uitvoeringsplannen kan de gemeente actief slecht gelegen of overstromingsgevoelige woonuitbreidingsgebieden omzetten in open ruimte. Ook voor sommige slecht gelegen woongebieden kan een bestemmingswijziging aan de orde zijn. Instrumenten als planologische ruil en verhandelbare bouwrechten bieden mogelijkheden om hierbij planschade te vermijden of te beperken.

Open ruimte staat ook meer en meer onder druk door de aanwezigheid van heel wat constructies en functies die er eigenlijk niet thuishoren. We kiezen voor een tweesporenbeleid: enerzijds een restrictief vergunningenbeleid om verdere verrommeling tegen te gaan, anderzijds een beleid dat slim op opportuniteiten inspeelt om bestaande verrommeling terug te draaien. Op termijn kan zonevreemdheid zo uitdoven: ofwel zijn functies perfect in de omgeving inpasbaar en worden ze geregulariseerd, ofwel doven ze na verloop van tijd uit.

Er komen alsmaar meer appartementen bij in het centrum, daarom moeten we concreet heel wat extra groen creëren om onze stad leefbaar te houden.

We staan voor een duidelijk ruimtelijk kader waarin we het kwalitatieve aspect laten doorwegen, het algemeen ruimtelijk belang is prioritair op het particulier belang. Samen blijft aandringen op het ontwikkelen van de nodige verordeningen.

We willen optimaal rekening houden met de erfgoedwaarden die onze stad nog heeft. Dit niet enkel voor de waarde van het verleden, maar deze gebouwen geven onze stad charme wat interessant is voor onze leefkwaliteit, toerisme en economie.

Iets over nieuwe woonvormen bij nieuwe ontwikkelingen, co-housing… Geen verkavelingen meer uit jaren ’70, maar moderne woonvormen. De niet-beschermde maar mooie architecturale woningen moeten we inventariseren, zie stuk erfgoed.

Woonuitbreidingsgebieden

We gaan volop voor renovatie en herwaardering van bestaande gebouwen, voor inbreiding ipv uitbreiding. Ninove is al genoeg bebouwd. Er worden geen open ruimtes meer aangesneden. Bouwgronden worden behouden maar er komen er geen meer bij.

Alle woonuitbreidingsgebieden die niet voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals bvb de woonuitbreidingsgebieden die niet bereikbaar zijn met openbaar vervoer, of die de draagkracht van de bestaande wegenis te sterk belasten, worden geschrapt en blijven groene ruimtes en landbouwgrond.