Samenleven, welzijn en diversiteit

Home / Samenleven, welzijn en diversiteit

Samenleven in diversiteit staat hoog op de politieke agenda. Al te vaak op een manier die geen recht doet aan pogingen van velen om te verbinden. SAMEN wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken.

‘Samen’ is het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Dat kan je maar goed doen als je elkaar begrijpt en rekening houdt met ieders identiteit(en). Ninove wordt gemaakt door de mensen die er wonen, de organisaties die er actief zijn en door het lokaal beleid. We zetten in op coalities tussen publieke en private actoren. We bundelen de krachten van overheden en het middenveld. De lokale overheid heeft de mogelijkheden om netwerken tussen verschillende actoren mee vorm te geven en te verduurzamen. Onze stad samen maken betekent dat iedereen recht heeft op deelname en gebruik van de stad. We hebben in het bijzonder oog voor onze bewoners die (dreigen) uitgesloten (te) worden.

Voor SAMEN gaat een lokaal samenlevingsbeleid zowel over sociaal beleid als over samenlevingsvraagstukken. Daarbij zijn preventie, herstel en handhaven even belangrijk. Zoeken naar antwoorden op die vraagstukken doen we als volgt.

 

Samen maken we onze stad

Samen met alle burgers maken we onze stad. Dat betekent ook dat iedereen gelijk recht heeft op deelname en gebruik van de stad.

Met nieuwe vormen van inspraak, zoals het burgerbudget, krijgt elk idee om van de straat, buurt, wijk of hele gemeente een nog betere plek te maken, een evenwaardige kans. SAMEN wil in elk dorp en wijk een dorps – of wijkraad die zelf beslist over een toegekend budget. We gaan ervan uit dat de inwoners van een deelgemeente of wijk zelf expert zijn van hun buurt en de lokale noden.

 • De voorbije jaren hebben we sterk ingezet op onze vrijwilligers werking. SAMEN meent met het echt met het engagement van onze mensen. We breiden deze vrijwilligerswerking verder uit naar ander groepen met een bepaalde nood. We geven een overzicht van het aanbod voor vrijwilligers bij alle organisaties in Ninove, en een vormingsaanbod. Een open houding naar onze burgers is cruciaal. Het lokale middenveld en actieve burgerinitiatieven zijn belangrijke partners in het samen werken aan onze lokale vrijwilligersbeweging.
 • Het verenigingsleven kleurt mee je gemeente of stad. We ondersteunen onze verenigingen via een duidelijk, laagdrempelig subsidiebeleid. We zorgen voor structurele financiering van verenigingen zodat ze volop kunnen inzetten op hun werking.
 • Er is vandaag veel debat over de plek van zingeving in de samenleving. SAMEN respecteert alle levensbeschouwingen. We ondersteunen waar wettelijk voorzien. We bouwen bruggen als lokaal bestuur en brengen samen waar kan. We moedigen initiatieven van onderuit aan om elkaar te ontmoeten en dialoog mogelijk te maken.
 • Feesten, festivals en andere evenementen brengen mensen samen. Ze zijn een middel om op lokale schaal dynamiek en samenleven te bevorderen:
  • Via het evenementenloket, een centraal aanspreekpunt voor initiatiefnemers van feesten, zorgen we ervoor dat de drempel om iets te organiseren verlaagt.
  • We geven bottom-up ideeën een duwtje in de rug via logistieke en financiële ondersteuning.
  • Wat betreft geluidshinder en mogelijke overlast door evenementen creëren we een duidelijk afsprakenkader met de organisatoren. Het evenwicht tussen leefbaarheid van woonwijken en de organisatie van evenementen moet opnieuw hersteld worden.

 

Toegankelijkheid van sociale voorzieningen.

Zorgnoden zijn vaak verborgen. Voor velen is de drempel naar het OCMW of de gemeente te hoog. Daarom is het belangrijk de toegankelijkheid te verbeteren en de zorg naar buurten te brengen. Zorgbehoevenden zijn veel ontvankelijker voor hulp wanneer deze wordt aangeboden in de eigen omgeving. (Kans-)armoede vloeit vaak voort uit onbekendheid met de uitgebreide bestaande sociale voorzieningen.

De voorbije legislatuur heeft onze stad hier al heel wat werk verricht. Denk maar aan de huisbezoeken van de vele vrijwilligers aan +75 jarigen dat nu uitgebreid wordt naar +65 jarigen. Het mobiel sociaal huis heeft zo veel verborgen noden blootgelegd. Het is nu zaak om die noden in te vullen. We willen dit outreachend beleid verder zetten en zelf naar maatschappelijk kwetsbare inwoners toegaan. We gaan verder op zoek naar ‘onzichtbare’ zorgnoden en hebben hierbij aandacht aan de groeiende groep van alleenstaanden.

 • Een blijvende en bredere promotie van de bestaande en nieuwe initiatieven (bijv. via sociale media, stadsapp enz.) is de opdracht en communicatie via meerdere kanalen én via aanwezigheid in de wijken en dorpen is belangrijk.
 • Een netwerk van straathoekwerkers, wijkagenten en vrijwilligers (naar voorbeeld van Mobiel Sociaal Huis) kan fungeren als aanspreekpunt voor burgers.
 • We voorzien aanspreekpunten in de deelgemeenten via zitdagen van de stad en het OCMW. Daar kan je dan terecht met concrete vragen over een identiteitskaart, een vraag over een premie, een advies over je persoonlijke situatie,…
 • De wijkagent krijgt een actieve rol op het terrein. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor kleine ergernissen en verbindt mee de buurt.
 • Om de toenemende bezetting van onze rusthuizen op te vangen, stellen wij de bouw van een nieuw rusthuis achter het Paul de Montplein voor.

 

Wijkgezondheidscentrum.

Een wijkgezondheidscentrum hebben we niet in Ninove en dat is echt een ontbrekende schakel voor de sociaal zwakkeren. Toegankelijke, geïntegreerde en betaalbare gezondheidszorg houdt mensen uit de armoede. Wat we elkaar met nieuwjaar toewensen (“een goei gezondheid!”, “Ja, da’s ’t belangrijkste!”) moet voor elke Ninovieter bereikbaar zijn.

We erkennen tevens dat er een drugs- en alcoholverslavingsproblematiek is in Ninove en het wijkgezondheidscentrum hier een preventieve rol kan spelen. Er is nood aan een lokale integrale aanpak.

We zijn hiervoor afhankelijk van federale subsidies maar zullen pleiten voor de komst van een wijkgezondheidscentrum.

 

Armoedebeleid

Een sterk lokaal bestuur als voorwaarde voor een sterk sociaal beleid

Een sterk lokaal sociaal beleid vraagt een sterke lokale overheid. Een overheid die een gericht, participatief sociaal beleid voert. Een overheid die zowel regisseur als actor is en vanuit die dubbele rol verschillende zorgactoren efficiënt laat samenwerken. Een overheid die een toegankelijke, vraaggestuurde dienstverlening aanbiedt en zich inschakelt in een veranderend zorglandschap.

Concrete voorstellen:

Het Ninoofse sociaal beleid wordt weldoordacht ingebed in ons lokaal beleid

 • We voorzien voldoende budget voor lokaal sociaal beleid. We laten de integratie gemeente-OCMW niet zorgen voor een sluipende afbouw van middelen. We nemen het lokaal sociaal beleid als apart beleidsdomein op in het meerjarenplan. Hierdoor kunnen budgetverschuivingen naar andere beleidsdomeinen enkel plaatsvinden na goedkeuring door de gemeenteraad.
 • We beschouwen de integratie van het OCMW en de gemeente tegelijkertijd als een opportuniteit om van het lokaal beleid een integraal sociaal beleid te maken. We bouwen de sociale reflex in elk beleidsdomein in en zorgen bijvoorbeeld dat kwetsbare groepen hun ondersteuningsrechten verzilveren als het gaat over woonsubsidies. We denken in het jeugd- en cultuurbeleid aan de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen via de kansenpas. We beijken ruimtelijke ordening en mobiliteit vanuit het perspectief van mensen in armoede of kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen, bijvoorbeeld wat betreft de toegankelijkheid en de mogelijkheid tot intergenerationele ontmoeting
 • We baseren het lokaal sociaal beleid op een grondige analyse van onder meer de zorgnoden, de kinderarmoedecijfers en de gemeentelijke sociale kaart.
 • We betrekken een brede waaier aan partners, zowel bij de probleemdefiniëring als bij de realisatie van alle gemeentelijke doelstellingen: middenveld, vrijwilligersorganisaties, scholen, verenigingen waar armen het woord nemen, zorgdiensten, verantwoordelijken binnen de eerste lijn. We betrekken ervaringsdeskundigen in de besluitvorming, bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen in de armoede of de migratie, ouderen en kinderen.
 • We zetten in op uitgebreide sociale tewerkstelling voor zwakkere doelgroepen en als middel tot activering.
 • We voorzien in aanvullende steun waar nodig om bvb. medische/parmaceutische kosten of studiekosten te dekken zodat een menswaardig en kansrijk leven mogelijk blijft.
 • We voorzien maximaal in een automatische rechtentoekenning door vanuit de sociale dienst zelf de oefening te maken of de cliënt in aanmerking komt voor pensioengerechtigden, leefloners, aanvullende steun en/of eventuele andere lokale kortingssystemen.
 • We zetten in op schuldbemiddeling en op budgetbeheer door hiervoor voldoende personeel te voorzien.

Recht op een degelijke woning

We bieden de minimumregeling voor aardgas aan bij de OCMW-klanten en contacteren ook niet-klanten, bijvoorbeeld op basis van lijsten van gedropte klanten van de netbeheerder. We vorderen de kosten voor de minimumregeling zoveel mogelijk terug bij de netbeheerders.

We zetten in op de verdere bouw van sociale woningen, met specifieke aandacht voor de groep van alleenstaanden en eenoudergezinnen.

We begeleiden gezinnen om hun energiefactuur te doen dalen, en ondersteunen personen met een laag inkomen via de derdebetalersfinanciering voor energiebesparende investeringen in hun woning.

Strijd tegen kinderarmoede

In 2017 leven 14,55% van de Ninoofse kinderen in Armoede[1], dat is 1 op 7 en behoeft dus onze volle aandacht! Elk kind verdient dezelfde onderwijskansen.

 • We sluiten een convenant af met de scholen in Ninove om de armoede aan te pakken. Het OCMW komt tussen in de schoolfactuur, helpt bij de aanvraag van studietoelagen of bemiddelt tussen school en ouders. Anderzijds wordt aan de school het engagement gevraagd om de schoolfactuur zo laag mogelijk te houden en kinderen niet als tussenpersoon te gebruiken bij communicatie over betaalmoeilijkheden.
 • We voorzien huiswerkbegeleiding voor elk kind die het nodigt, waar mogelijk in samenwerking van partners.
 • De stad is actieve regisseur in het netwerk rond opvoedingsondersteuning. Schoolopbouwwerkers gaan aan de slag met partners als Kind&Gezin, initiatieven kinderopvang, CLB, CAW, maar ook met kinderen en jongeren als actieve partner via het Huis van het Kind. We zetten deze intiatieven verdere zodat gezinnen met vragen over opvoeding er op vrijwillige en informele basis terecht kunnen bij andere ouders en professionelen.
 • Kwalitatieve, inclusieve en financieel toegankelijke kinderopvang is een goede manier om vroegtijdig onderwijs te verzekeren en in te spelen op de noden van de gezinnen. We willen investeren in een stedelijke kinderopvang en de private initiatieven verder uitbreiden via subsidies. Zie verder bij kinderopvang.
 • We zetten verder in op detectie van signalen van kansarmoede bij kinderen door bijvoorbeeld wijkgerichte en drempelverlagende speelinitiatieven.
 • We zetten verder in op sociale tarieven voor vrijetijdsparticipatie, bijvoorbeeld via het bestaande systeem van de UITpas.
 • We verlagen de drempel naar gezonde en lekkere voeding, bijvoorbeeld door gezonde en betaalbare maaltijden op school, door mensen te leren hoe voor gezonde maaltijden te zorgen, door moestuinprojecten en zelfpluktuinen.
 • We ondersteunen repaircafés. Repaircafés en andere vergelijkbare initiatieven zorgen voor een betere en langere benutting van goederen én bevorderen sociale cohesie.

 

Dienstverlening

Stad en OCMW stellen heel wat mensen te werk die dagelijks zorgen dat de machine blijft draaien. Zij zijn de energie, het smeersel van de aangeboden dienstverlening. Om onze programmapunten op een efficiënte manier te verwezenlijken, hebben zij, en vooral zij, onze aandacht nodig.

Een personeelsbeleid uitwerken, gesteund op waardering en positieve stimulans, staat bovenaan onze ‘to-do- list’. Enkel met de nodige expertises en een realistische vooruitblik naar de snel evoluerende technologie, is een gedurfd beleid uitvoerbaar.

We willen dat er in de administratie klantgericht wordt gedacht. De overheid is er immers voor de mensen en niet omgekeerd.

Modern personeelsbeleid

Samen wil de geknipte persoon op de juiste plaats. Om dat mogelijk te maken willen we een aanwervingsbeleid met aandacht voor taakgerichte en mensgericht competenties.

We zorgen ervoor dat elk personeelslid de nodige waardering krijgt voor geleverd werk, maar zorgen eveneens dat wie minder presteert wordt aangezet om zijn job goed uit te voeren.

Samen wil dat de stad een moderne en zorgzame werkgever wordt, waarbij o.a. flexibel werken mogelijk wordt.

We gaan toekomstgericht rekruteren om gaten te vermijden en kennisoverdracht mogelijk te maken bvb. indien iemand op pensioen gaat. We evalueren regelmatig de werking en kunnen heroriënteren (via gerichte opleidingen, herzien van de werking) indien nodig.

We promoten de fysieke en psychische gezondheid van ons personeel door fietspremies, organisatie van middagactiviteiten, preventie van burn-out, bereikbare vertrouwenspersonen…

Digitalisering van de dienstverlening

Samen wil dat Ninove een voorbeeld wordt op vlak van online dienstverlening. We dringen de papieren administratie zoveel mogelijk terug, zonder mensen die niet over digitale vaardigheden beschikken aan hun lot over te laten. Alle formulieren moeten bv. ook digitaal op de website kunnen ingevuld worden, inspraak over het stadsbeleid is bij uitstek goed te organiseren via de verschillende sociale media, informatie over wat er te doen is in Ninove wordt centraal verzameld en verspreid via de verschillende online kanalen.

Voor verenigingen en vrijwilligers willen we een ‘verenigingen on web’ online tool om makkelijker subsidies aan te kunnen vragen, infrastructuur te kunnen reserveren, …

 

Ninove geeft en verhoogt kansen

Onderwijs: elk kind een diploma

Studeren kan je beschouwen als het beklimmen van een ladder. Maar bij sommige kinderen missen er treden Omdat ze leven in armoede, geen rustige plek hebben om te studeren, geen geld voor schoolmateriaal. Voor deze kinderen is het belangrijk dat onderwijs geen plek wordt waar ze door de mazen van het net vallen, maar net een plek die de voor hen ontbrekende treden aanvult.

Wij willen kinderen in armoede die kansen geven. Daarom willen we dat elk kind in armoede gebruik kan maken van huiswerkbegeleiding.

Maar niet alleen armoede is een drempel voor het behalen van een diploma. Sommige kinderen hebben het moeilijker om te aarden in het typisch schoolse systeem door leerstoornissen, psychische problemen, een bepaalde handicap,…. Onze schoolopbouwwerker stimuleert de scholen zodat ze alles in het werk stellen om de talenten van kinderen ten volle te benutten en om leerkrachten voldoende te ondersteunen in hun vaak moeilijke taak. Goede vorming van leerkrachten, voldoende gemotiveerde leerkrachten door een goed personeelsbeleid, goed opgeleide zorgcoördinatoren, degelijke bijscholingen en een gelijke waardering van de verschillende richtingen in de scholen kunnen ervoor zorgen dat meer kinderen gemotiveerd de eindstreep behalen en leerkrachten minder uitgeblust raken.

Een vlotte verbinding tussen de school, de voor- en naschoolse opvang en thuis is belangrijk en willen wij stimuleren. Zo kunnen schoolbussen kinderen van de school naar de academie of sporthal brengen, en kijken we hoe we de verplaatsing van en naar de sport- en vrijetijdsorganisaties best kunnen organiseren.

We onderzoeken de vraag en mogelijkheid van een methodeschool in groot Ninove.

Kinderopvang

We voeren een actief beleid rond kinderopvang. Kinderopvang heeft een pedagogische en sociale functie. Kwalitatieve kinderopvang is een belangrijk instrument om de gelijke kansen van elk kind waar te maken. Daarnaast kunnen ouders in de kinderopvang sociale steun van elkaar en opvoedingsondersteuning in de praktijk krijgen.

Als vandaag een koppel zwanger wordt, moet het al onmiddellijk op zoek naar een kinderopvangplaats of alle plaatsen zijn bezet. Wie dan geen familie of vrienden heeft die op de peuter kan letten, heeft vaak een probleem. Ook de cijfers bevestigen wat we intuïtief voelen. Slechts 37% van de 0 tot 3-jarigen beschikt nu over een plaatsje in de kinderopvang in onze stad.

De voorbije jaren steeg het aantal kinderopvangplaatsen in onze stad al sterk en dat was nodig want in 2012 bedroeg het aantal kinderopvangplaatsen per 0 tot 3-jarige slechts 28%. Maar ondanks de voorbije inspanningen is de nood aan extra kinderopvang nog steeds hoog.

De groeiende druk op onze kinderopvang willen wij verhelpen door zelf een stedelijke kinderopvang te realiseren (vele andere steden hebben dit al) en verder in te zetten op subsidiëring voor andere initiatieven. Concreet wil Samen streven naar 50% extra kinderopvangplaatsen voorzien, of circa 200 plaatsen extra.

Daarnaast wil Samen de onthaalouders en crèches nog meer ondersteunen zodat ook zij hun aanbod waar mogelijk nog kunnen uitbreiden. Deze maatregelen vinden wij vanuit Samen een noodzaak zodat ouders kunnen gaan werken, ook als ze niet over een uitgebreid familiaal netwerk beschikken. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat kinderopvang bijzonder goed is voor de mentale ontwikkeling van jonge kinderen.[2]

 

Ouderenbeleid

We onderschrijven het memorandum van de ouderenadviesraad en willen met hen samen verder werken aan een gezond, sociaal en aangenaam Ninove. Seniorenbeleid zit in elk beleidsdomein ingebakken. We bouwen deze reflex in elk beleidsdomein in en zorgen bijvoorbeeld dat hiermee dat ouderen, als kwetsbare groep hun ondersteuningsrechten verzilveren

We stellen een ouderenbeleidscoordinator aan. Bij alle beleidsbeslissingen staan we stil bij de gevolgen ervan voor onze ouderen en we formuleren concrete doelen binnen onze domeinen om de levenskwaliteit van de ouderen te verbeteren.

We breiden de mindermobielencentrale uit. We hebben extra aandacht voor rolstoelgebruikers en ouderen bij de aanleg van voetpaden en zorgen voor voldoende rustbanken en openbare wc’s zodat mensen die mindere goed te been zijn, te stimuleren om buiten te komen en contact te hebben met de buurt.

Zorg op maat: we willen ergotherapie aan huis uitbreiden om ervoor te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen en hierbij ondersteund worden. Ook het mobiel sociaal huis dient verder te worden uitgebreid zodat we de hulpvragen verder kunnen inschatten en kunnen inspelen op eventuele noden en elke oudere de zorg en ondersteuning kan krijgen die bij hem/haar past. We zorgen er op deze manier ook voor dat ouderen weten op welke ondersteuning ze recht hebben en zorgen voor een vlotte toeleiding door zoveel mogelijk in te zetten op een automatische toekenning.

We willen de gemeentelijke mantelzorgpremie heropwaarderen en richten naar noden en behoeften.

We zorgen ervoor dat er een gevarieerd zorgaanbod is met naadloze en flexibele overgang tussen tijdelijke en definitieve zorgvormen. We zetten in op kwaliteit, betaalbaarheid en ook voldoende capaciteit. We pleiten daarom voor bijkomende ouderenvoorzieningen in Ninove. Om de toenemende bezetting van onze rusthuizen op te vangen, stellen wij de bouw van een nieuw woonzorgzone achter het Paul de Montplein voor.

We willen een huisartsenwachtpost in Ninove. We ijveren voor het behoud van de OLV afdeling in Ninove.

We ondersteunen de ouderverenigingen met een duidelijk een aangepast subsidiesysteem en geven vanuit de stad logistieke ondersteuning. We hebben aandacht voor de kwalitatieve buurthuizen.

We bekijken ook hoe het mogelijk is om senioren die erg gehecht zijn aan hun huisdier in contact te houden met hun dier wanneer ze naar een woonzorgcentrum of serviceflat verhuizen.

 

Jeugd

Investeren in de toekomst is kansen geven aan al onze kinderen en jongeren.

We willen de jeugdraden versterken. Sterk jeugdbeleid dat inspeelt op wat leeft bij jongeren kan alleen maar samen mét hen. Via een nieuw jeugdhuis in het centrum waar de jeugd zelf onder begeleiding van een jeugdwerker activiteiten kan organiseren willen we investeren in onze jongeren.

We voorzien voldoende basissubsidie voor het jeugdwerk met het oog op de reguliere werking. We geven daarnaast meer ruimte voor experimenten met nieuwe vormen van jeugdwerk. Individuen of groepen jongeren die innovatief aan de slag willen, verdienen alle kansen, zowel financieel als materieel.

Uitdagingen zoals de toenemende diversiteit en hoge armoedecijfers hebben een impact op het jeugdwerk. Om deze maatschappelijk kwetsbare jongeren te bereiken, gaan we naar hen toe. Een jeugdhuis in de nabijheid waar deze jongeren zich vaak al bevinden, kan voor hen verruimend werken.

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze stad, voor hen in het bijzonder is het belangrijk dat iedereen mee is. Kinderen en jongeren zijn overal thuis in de stad. Dat betekent onder meer genoeg scholen en kinderopvang in elke wijk en deelgemeente, maar ook aangename buurten met genoeg speelruimte voor gezinnen met jonge kinderen. Ruimte is voor kinderen en jongeren cruciaal. Kinderen moeten we kind laten zijn, jongeren moeten de ruimte krijgen om jong te zijn en zo de stad te ontdekken en te experimenteren. We zetten nog veel meer in op groen om te spelen, speelweefsel, veilige fietspaden,…

 • Jongeren hebben ruimte nodig om hun ding te doen. Kinderen en jongeren hebben een plaats in de stad.
 • Er wordt bij elke beslissing nagegaan op welke manier aan kinderen en jongeren werd gedacht.
 • jongeren en kinderen zijn expert in hun leefwereld en moeten betrokken worden bij het aanboren van de vele nieuwe kansen die nodig zijn in onze stad. Participatie aan het geheel van het beleid van kinderen en jongeren is voor SAMEN cruciaal. De jeugdraad wordt nog meer een belangrijke partner bij het beleidsvoorbereidende werk en wordt gestimuleerd bij het betrekken van jongeren buiten het reguliere jeugdwerk.
 • We zorgen voor een goed uitgebouwd vakantieaanbod dat integraal aan de Ninovieter wordt aangeboden en waar zowel plaats is voor privé-initiatieven, sportklassen van sportclubs als het gecoördineerd aanbod van de stad (speelpleinwerking, sportkampen, …). Samen wil één centraal inschrijvingspunt in samenwerking met de verschillende partners.
 • Samen met, en voor, kinderen en jongeren zoeken we naar bijkomende speelruimte in onze buurten, wijken en deelgemeenten. Er moet een speelpleintje zijn op wandelafstand voor alle Ninovieters.
 • Elke herinrichting van het openbaar domein gebeurt kindvriendelijk. Kinderen moeten op een veilige manier met de fiets of te voet op school, de sportclub of de jeugdvereniging kunnen geraken.
 • We hebben in Ninove al een skatepark, we zoeken naar bijkomende plaatsen voor kleinschalige skate-infrastructuur. We zijn vragende partij voor een indoor-skatepark.
 • De jeugdverenigingen worden op maat gesubsidieerd (o.a. het kampvervoer) en ook kleinschalige initiatieven verdienen ondersteuning. We blijven werken aan veilige jeugdlokalen voor onze jeugdbewegingen, via nieuwbouw of degelijk onderhoud.
 • Als het van Samen afhangt komt er naast Het Uur te Meerbeke, zeker een jeugdhuis in Ninove centrum, professioneel ondersteund en verruimend in de buurt. De jeugddienst behandelt verschillende functies die jongeren aanbelangen (evenementen, cultuur, sport, … ). Deze dienst wordt hét loket voor jeugd.
 • We willen inzetten op een doordacht en doorgedreven uitgaansbeleid. Jong zijn in Ninove betekent ook kunnen stappen in Ninove. Uitgaan in Ninove kan echter alleen met respect voor de buurt, en dus zonder overlast te veroorzaken.
 • Samen wil aandacht voor de muziekbeleving bij jongeren door een gericht ondersteuningsbeleid met oa. het aanbieden van meer en betaalbare repetitielokalen.
 • We zetten in op jeugdopbouwwerk via wijkgerichte en drempelverlagende speelinitaiteven.
 • We ijveren voor toegankelijke, beschikbare en betaalbare psychische ondersteuning voor kwetsbare kinderen en jongeren.

 

Dierenwelzijn

 • De voorbije legislatuur is er al sterk ingezet op het domein dierenwelzijn. Naar de toekomst toe willen we verdere waakzaamheid voor dierenwelzijn en dierenverwaarlozing en gaan we nog kordater optreden.
 • Het stadsbestuur benut haar bevoegdheden ten volle om het dierenwelzijn in de stad te verhogen en maakt hierbij gebruik van passende (politie)reglementen en sensibiliseringsacties.
 • De kattenpopulatie houden we op een diervriendelijke manier onder controle door de baasjes te sensibiliseren en zwerfkatten te steriliseren. Gezonde zwerfkatten worden teruggeplaatst op hun oorspronkelijke locatie of met behulp van ons asiel door een nieuw gezin geadopteerd.
 • Via onze samenwerking met het Dierenasiel houden we gedumpte en gevonden katten en honden van de Ninoofse straten. Dat uit zich in een convenant dat een diervriendelijke aanpak en financiële transparantie garandeert.
 • We bouwen een netwerk uit met en tussen de verschillende dierenverenigingen uit de streek. De Stad ondersteunt opvangcentra en dierenverenigingen zoals het dierenasiel te Denderwindeke en de Ark van Pollare door subsidies of door middel van erkenning.
 • Dieren verdienen respect, ook in circussen of kermissen. We willen de diervriendelijkheid van dergelijke attracties nagaan en grijpen kordaat in bij misbruiken.
 • We zetten verder in op de uitbouw van de faciliteiten voor honden en onderzoeken waar er nog nood is aan bijkomende faciliteiten voor honden. Met hondenlosloopweides, hondentoiletten, hondenpoeppalen zorgen we voor onze viervoeters, met respect voor milieu en de buurt. We gaan ook op zoek naar hondenlosloopzones, waar honden zonder leiband kunnen rondlopen, natuurlijk met respect voor broedseizoenen.
 • We bekijken ook hoe het mogelijk is om senioren die erg gehecht zijn aan hun huisdier in contact te houden met hun dier wanneer ze naar een woonzorgcentrum of serviceflat verhuizen.

Diversiteit

Ninove ligt op 25 km van de Europese hoofdstad, met zijn opportuniteiten maar ook met zijn uitdagingen. Ninove kent een instroom van vaak anderstaligen. Het is zowel de taak van de overheid als van de gemeenschap om een actieve rol te spelen in het integratieproces van nieuwkomers. Diversiteit is nu eenmaal een feit dat niet te ontkennen valt. Diversiteit is voor onze kinderen de dagelijkse realiteit op de speelplaats. Zij stellen zich hier geen vragen bij, dit is voor veel Ninovieters niet evident.

Werken aan integratie is een zoekende praktijk. We streven naar een bottom-up integratiebeleid. Initiatieven die vertrekken vanuit de leefwereld van nieuwkomers en inwoners willen we zoveel mogelijk ondersteunen. Waar noden niet ingevuld worden, kunnen we als bestuur zelf initiatief nemen. Als lokaal bestuur zijn we als geen ander in staat om participatie- en inburgeringstrajecten vanaf dag één onderdeel te laten zijn van een bredere integratie op school, in de sportclub of vereniging.

Wij onthalen nieuwkomers als nieuwe Ninovieters, niet als nieuwe Belgen. Elke nieuwkomer wordt persoonlijk aangesproken en begeleid en opgevolgd in zijn integratieproces, we werken hiervoor samen met laagdrempelige organisaties.

Niet eenvoudig maar noodzakelijk is het doorbreken van de muren tussen ‘wij’ en ‘zij’: kennismaking met en toetreding tot het Ninoofse cultureel, sportief en sociaal leven is nodig. Sportclubs en de scholen – plaatsen waar er wel veel contact is – kunnen daarbij een sterke, verbindende rol spelen.

De stad moet dan ook veel verder gaan dan het aanbieden van de klassieke cursus Nederlands. Om de integratie van nieuwkomers vlot te laten verlopen zullen wij het buddy-systeem verder uitbreiden en voldoende lessen Nederlands aanbieden.

Integratie is een uitdagend stappenproject. De stad voorziet voldoende kansen om zich te integreren in onze gemeenschap (taal, onderwijs, vrije tijd, tewerkstellingskansen, …). We verwachten in ruil van de nieuwkomer om die kansen ten volle te grijpen en de individuele verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Holebibeleid

De stad dient een actieve rol te spelen inzake Holebibeleid. Als stad promoten we de werking bij de verschillende scholengemeenschappen van çavaria. We zorgen er voor dat LGBTI+ jongeren zich goed voelen op school en in de lokale verenigingen.

We willen in onze politiezone een referentieagent voor homo- en transfobie aanstellen zoals opgenomen is in het interfederaal actieplan tegen homo- en transfobie.

Personeel en bewoners van de dienstencentra en OCMW’s worden gesensibliseerd om aanvaarding van LGBTI+ – ouderen te verhogen.

We hebben specifieke aandacht voor deze doelgroep binnen het sport, cultuur en personeelsbeleid. Onze communicatie, tekst en visueel is genderneutraal.

In contacten met onze zusterstad zullen we gelijke rechten voor LGBTI+ personen promoten. Het naleven van de mensenrechten in het algemeen en de LGBTI+ – rechten in het bijzonder zullen centraal geplaatst worden bij het beleid van internationale solidariteit.

Uiteraard zullen we op 17 mei, de IDAHOT dag blijven vieren in Ninove en hijsen we als symbool van tolerantie en respect de regenboogvlag.

 

 

 

[1] https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/

[2] Bronnen:

https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_ninove.pdf (p146) & http://pow-alumni.socsci.uva.nl/alumni/documents/Goedvoorontwikkelingkind.pdf